קנית אירופית Acrocephalus arundinaceus

בסכנת הכחדה חמורה CR (D1)
קנית אירופית שצולם על ידי משה כהן
משה כהן
הקנית האירופית מוגדרת כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת לכל היותר בזוגות בודדים (ואף יתכן שהמין אינו מקנן בישראל מדי שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקנית האירופית כמין "בסכנת הכחדה חמורה" (CR).
CR הערכה אזורית נוכחית | CR הערכה אזורית קודמת

LC הערכה עולמית
בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורות נוף ביצות, גדה סבוכה, בתי גידול לחים
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח גבוהה
מיקומי קנים סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

מקייץ מקנן נדיר ביותר בעמק החולה.
כמו כן חולף שכיח בכל הארץ וחורף נדיר בעמק בית שאן ובצפון ים המלח.
לפני ייבוש אגם החולה היה המין מקנן שכיח בעמק החולה וכן בצפון מישור החוף ובעמק בית שאן. בעקבות ייבוש הביצות, זיהום והרס בתי הגידול הלחים, הצטמצמה מאד האוכלוסייה המקננת. בשנות ה- 1980 קיננו זוגות ספורים בחולה, בצפון הכינרת ויתכן שגם בעמק בית-שאן (פז 1986, Shirihai 1996), אך בשנים האחרונות נאספו עדויות לקינון בעמק החולה בלבד, גם הוא ככל הנראה ספורדי ולא מדי שנה.

מקווי מים בחבל הים-תיכוני והערבתי, עם צומח גדות סבוך וחישות קנה נרחבות. בעונת הנדידה נראית גם בשדות חקלאיים ובסבך צומח הרחק ממים.

שינוי מקומות החיות – ניקוז ויבוש בתי גידול לחים בצפון הארץ ובמיוחד ביצת החולה, הביאו לצמצום מקומות החיוּת של הקנית האירופית, ויתכן שגם הפרו את המאזן התחרותי בינה לבין הקנית האפריקאית, מין יציב וגמיש יותר.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

הקנית האירופית קיננה בעבר בשטחי ביצה וסבך בעמקים הצפוניים. ירידה דרסטית בגודלה של האוכלוסייה התרחשה במחצית השנייה של המאה ה-20 בעקבות הרס מקומות החיות. האוכלוסייה המקננת כיום היא שרידית בלבד, על סף הכחדה. האוכלוסייה שקיננה בצפון הארץ היוותה את גבול התפוצה הדרומי של המין. יתכן שאוכלוסיות קטנות מקננות עדיין בצפון ירדן, סוריה ולבנון (Cramp & Simons 1992, Birdlife 2017), אך מידע עדכני חסר.

שיקום ושחזור מקומות החיות – בכדי לשפר את מצבו של המין בארץ נדרשות פעולות ממשקיות באזורים המתאימים לקינון, דוגמת עמק החולה, בקעת בית צידה ועמק בית שאן. פיתוח בתי גידול לחים עם סבך צמחיה נרחב סביבם עשוי לעודד התנחלות מחודשת של קניות אירופיות בשטחים אלה.

ישראל היא אחד האזורים היחידים בתחום תפוצת המין שקיימת חפיפה בינו לבין המין הקרוב לו, קנית אפריקאית, מין יציב שאינו נודד (מה שעשוי להקנות לו יתרון תחרותי). בין המינים קיימת ככל הנראה תחרות על משאבים, עובדה שיתכן ויש לה השפעה על סיכויי השרידה והרבייה של הקנית האירופית.

  • Cramp, S and Simmons, R.G. 1992. The Birds of the Western Palearctic, Volume 6. Oxford University Press
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: יואב פרלמן, יוסף כיאט, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. מידע נוסף באתר birdlife.

הסבר ומילון מונחים
A ירידה בגודל האוכלוסייה ?
A2a
הירידה מוערכת בהסתמך על תוצאות ספירות וסקרים.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
A2c
הירידה מוערכת בהסתמך על צמצום שטח המחייה – על פי מפת התפוסה המשוקללת.
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
לא נכלל בהכרעת דרגת הסיכון בשל אי עמידה בתנאי הסף
C אוכלוסיה קטנה ומצטמצמת ?
C1
נקבע ע"י השוואת נתוני ספירות ארציות או השוואת מפות השפע (עכשווית לעומת 1990)
ספירה מ- 1989
90
90
ספירה מ- 2016
10
10
הפרש: 12.3%
פרק זמן: 6.7 שנים
VU ירידה של 10% מעל 20 שנים
EN ירידה של 30% מעל 10 שנים
CR ירידה של 10% מעל 5 שנים (12.3% על פני 6.7 שנים)
תוצאה סופית
CR
תוצאה סופית
EN
תנאי סף / תרחישים

האוכלוסיה הישראלית מהווה נתח זניח של האוכלוסיה העולמית ולא מובחנת אצלה ירידה - הורדה בשתי דרגות סיכון

I2
מינים בקצה גבול תפוצה עולמי (גודל האוכלוסיה הישראלית ביחס לעולמית ובחינת השינוי בה)
תוצאה סופית
CR
תנאי סף / תרחישים

תלות מוחלטת - העלאת דרגת הסיכון ל-CR

I3
תלות המין בממשק תומך

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. באתר birdlife.

מצב שימור עולמי
VU

כאן כדאי להסביר מה זה אומר ולהפנות לאתר רלוונטי למידע נוסף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט. קוויז דומור ליאמום בלינך. למידע נוסף.

הערכת סיכון קודמת
EN